Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchodezákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu

ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o.

Šarfická 306/25A
900 82 Blatné

IČO: 47441984
DIČ: 2023866020
IČ DPH: SK2023866020

e-mail: allpro@allpro.sk
Tel: +421907 600 892

Objednanie tovaru

·         Tovar si môžete objednať pridaním tovaru do virtuálneho košíka a následným správne vyplneným objednávacím formulárom.

·         Tovar je možné objednať aj telefonicky tel. čísle Mobil: +421907 600 892
emailom na adrese: 
allpro@allpro.sk

·         Objednávku je možné zrušiť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle, alebo mailom na adresu allpro@allpro.sk

·         Alebo písomne či tel. čísle

Telefonické a e-mailové objednávky

Ak objednávate telefonicky, alebo e-mailom, zaplatíte bankovým prevodom.

Platobné metódy

·         Pri prevzatí zásielky – na dobierku

·         Vopred bankovým prevodom

·         Platobnou kartou

Ak objednávate cez telefón uvedzte svoje meno,alebo e-mail uveďte v poznámke k platbe svoje meno

·         Paypal, po potvrdení objednávky bude odoslaný platobný formulár s faktúrou na Váš Pay Pal email.

Dodacie a platobné podmienky

·         Spôsob dodania

o    Termín dodania je od 5- 14 dní od prijatia objednávky. (V prípade platby vopred bude objednávka odoslaná po pripísaní platby na náš účet) platí aj pre položky ktoré sú skladom ! 

·         ** Osobný odber**

o    len pri platbe prevodom vopred

o    po pripísaní platby na účet Vám bude odoslaný mail s informáciou o termíne prevzatia tovaru

·         Osobný odber je možný len po vzájomnej dohode a určenie termínu vopred,

 

·         Predávajúci sa zaväzuje:

o    dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka adekvátne zabaliť tovar. odoslať  a doručiť tovar v dohodnutej cene

o    vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

·         Kupujúci sa zaväzuje:

o    zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. :

Zrušenie nákupu

·         Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo nám ho podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ pre konkrétny výrobok nebude táto lehota zo strany predávajúceho jednostranne predĺžená. V zmysle § 7 ods. (6) písm. c) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa“.

·         Výrobok nám zašlite poštou na Šarfická 306/25A
900 82 Blatné
, Slovenská Republika

·         Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme !

·         Dbajte, prosím, na to, aby ste výrobok vrátili nepoškodený, v pôvodnom množstve . Zároveň Vás prosíme, aby ste k tovaru priložili kópiu faktúry, prípadne aspoň uviedli jej číslo, Vaše meno a adresu.

·         Boli by sme radi, keby ste nám napísali, z akého dôvodu Vám výrobok nevyhovuje (nie je to ale podmienkou pre vrátenie peňazí).

·         Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Reklamácie

·         Vyššieuvedený postup platí aj v prípade, že reklamujete chybný alebo poškodený tovar. V tomto prípade je však nevyhnutné uviesť druh poškodenia. 

·         alkamsat.sk. zodpovedá v rámci zodpovednosti za chyby predanej veci.

·         Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený kupujúcim. K účinnému uplatneniu práva zo zodpovednosti za chyby je nutné, aby kupujúci v záručnej dobe písomne alebo ústne oznámil chyby, ktoré tovar má resp. uviedol, ako sa chyby prejavujú a uplatnil právo, ktoré požaduje, v súlade s Občianskym zákonníkom (napr. na opravu veci, výmenu veci).

·         Kupujúci je povinný reklamovaný tovar odovzdať obchodu http://alkamsat.sk/. kompletný, nepoškodený.

Škody vzniknuté počas dopravy

·         Webrok  zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k Vám.

·         Ak sa však tovar poškodí, alebo je odcudzený počas dopravy od Vás k nám v prípade vrátenia tovaru, je zodpovednosť na Vašej strane.

Záruka

·         Na nami zasielaný tovar poskytujeme 24-mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži faktúra zároveň ako doklad o záručnej lehote.

·         Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar od doručovateľskej spoločnosti alebo osobne od predávajúceho.

Upozornenie!

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) v odporúčame nepreberať. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácií poškodeného tovaru.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


ALLPRO TECHNOLOGY s.r.o. 2024