Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim. Všetky údaje môže aktualizovať kupujúci po prihlásení sa na svoj účet na stránke http://alkamsat.sk
V prípade fyzickej osoby je to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy. Ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy /obchodné meno/, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy /ulica, číslo, mesto, PSČ/.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://alkamsat.sk .
Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu.